• Imprimeix

Població assegurada pel CatSalut

Població assegurada pel CatSalut

L'any 2017, la població assegurada pel CatSalut és de 7.488.302 persones. Podem observar que durant aquest any es produeix un canvi de tendència dels darrers anys, augmentat en 4.541 persones.

Destaca sobretot el  4,6% de disminució, de la població  de 30 a 39 anys. La natalitat presenta per primer cop des del 2009 un petit canvi de tendència que haurà de confirmar-se l’any vinent. Entre els grups d’edat que incrementen, destaca l’augment de la població de 90 a 94 anys amb un 9,9% de variació respecte a l’any anterior. La població més gran de 64 anys ha augmentat un 1,5% respecte el 2016.

El 49,1% són homes i el 50,9% dones, valors idèntics a l’any anterior.

En relació amb la nacionalitat la població estrangera, que representa el 13,5%, ha disminuït un 3,4% respecte de l’any anterior.

Per a més informació consulteu: Registre central de persones assegurades

Indicadors relacionats

Resultats

Dimensions d'anàlisi Darreres dades Dades anteriors Dades anteriors Dades anteriors Dades anteriors Dades anteriors
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Evolució          
Edat
Territori
Comentaris            
Data d'actualització:  22.11.2012