• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Central de Resultats

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic.

Aquí trobareu els informes publicats en cadascun dels àmbits, els informes monogràfics, les infografies adreçades a la ciutadania, i l’accés a les dades dels centres, ja sigui a través d’un aplicatiu específic, com de fulls de càlcul dinàmics i de dades obertes.

Informes

Informes per àmbits d’atenció sobre els resultats obtinguts pels centres del sistema sanitari públic

Infografies

Versió adreçada a la ciutadania dels resultats dels diferents àmbits d’atenció del sistema sanitari públic

Monogràfics

Informes específics amb anàlisis en profunditat, revisions o discussions sobre temes d’interès

Resultats del teu centre o territori

Accés de forma dinàmica a les dades dels centres: aplicatiu, taules dinàmiques i dades obertes