• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Observatori de la mort

L’Observatori de la mort neix de la Moció 91/XI del 2017 del Parlament de Catalunya que insta al Govern a crear, en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un Observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal, com ara el lloc i les circumstàncies en què moren les persones a Catalunya, per a poder extreure’n conclusions i fer propostes de millora sobre l’ajuda i l’accés a tractaments o serveis per  estendre les garanties del dret a una mort digna. A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest observatori, i també els mecanismes per a recollir-les i treballar-hi, cal comptar amb l’assessorament d’entitats coneixedores de la matèria, com l’Associació a Morir Dignament, i amb representants de pacients i professionals de tots els àmbits assistencials implicats.

Pot dir-se, doncs, que la finalitat principal de l’Observatori de la mort és conèixer les formes de morir a Catalunya, així com el grau en que les circumstàncies (espai físic, família i professionals que intervenen) permeten el compliment dels drets legalment reconeguts i quan així s’hagi manifestat, els valors i preferències de la persona en la seva etapa final de la vida.

Les funcions de l’Observatori de la mort es concreten de la manera següent:

 • Recollir i analitzar els processos de morir a Catalunya
 • Proposar indicadors que caracteritzin una mort digna i que permetin la seva mesura i estudi tant a nivell territorial com en la seva evolució temporal
 • Elaborar estudis específics del final de la vida en àmbits concrets o en grups de persones que, per la seva vulnerabilitat, requereixin exàmens particulars
 • Divulgar dades, estudis o informes que, elaborats per l’Observatori o altres institucions, siguin d’interès pels fins de l’Observatori
 • Afavorir la investigació sobre les vivències en els processos de mort
 • Sensibilitzar als professionals de la salut i a la societat en general, en base als informes i estudis pertinents, sobre les etapes finals de la vida i el procés de morir dignament
 • Coordinar-se amb altres iniciatives semblants existents a l’Estat espanyol
 • Identificar la disponibilitat de recursos d’atenció al final de la vida, per tal d’orientar en la planificació sanitària
 • Conèixer les necessitats de la ciutadania

L’Observatori del final de la vida funciona com a comissió integrada pels membres següents:

 • La presidència, que és exercida per la persona responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
 • La vicepresidència, que és exercida per la persona responsable del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut
 • La secretaria que és exercida per una persona de l’AQuAS

Les vocalies de la Comissió de l’Observatori al final de la vida, exercides per les persones següents:

 • 1 representant del Departament de Treball, Afers socials i famílies
 • 2 representants de l’Observatori de la Mort Digna
 • Responsable del registre de mortalitat del Departament de Salut
 • 1 representant del Comitè de Bioètica de Catalunya
 • 1 representant del Consell de Col·legis Mèdics de Catalunya
 • 1 representant del Consell de Col·legis d’Infermeria i d’infermers de Catalunya
 • 1 representant del Col·legi Oficial de treball social de Catalunya
 • 1 representant de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • 1 representant de la Societat Catalana de cures pal·liatives
 • 1 representant de la CAMFIC
 • 1 representant del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
 • 1 representant de la Federació Catalana de Municipis

La millora de l’atenció al final de la vida. La perspectiva dels familiars de pacients i dels professionals de la salut. 

Direcció General de Planificació i Avaluació. Pla de Salut Primera edició: Barcelona, maig de 2008  

Serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i a la família

Edita: Direcció General de Planificació i Avaluació. Pla Director Sociosanitari Primera edició: Barcelona, setembre de 2006 

Presentació del Programa NECPAL: Persones amb situacions de cronicitat i necessitats d’atenció pal·liativa a la comunitat: una realitat emergent.

Observatori “Qualy” / Centre Col·laborador OMS Programes Públics Cures Pal·liatives (CCOMS-ICO). Institut Català d’Oncologia.

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016. Avanç de resultats.  

Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016. Barcelona. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, juny 2018. 

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2016. Annex de taules.  

Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016. Barcelona. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, juny 2018.

Eficàcia del document de voluntats anticipades per garantir el respecte a l’autonomia de les persones.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2017.   

Estudi de satisfacció a l’atenció sociosanitària amb internament. Resultats globals 2016.

CatSalut. Servei de Salut de Catalunya.